Adatvédelmi Szabályzat

A ProfEvents Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a ProfEvents Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2095 Pilisszántó, Kossuth L. u. 159.; cégjegyzékszám: 13-09-166-016; adószám: 24710473-2-13; statisztikai szám: 24710473-8559-113-13) a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Alaptörvényt; az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt; az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt; az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt; az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet), mely 2018. május 25-től alkalmazandó.

  1. Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel -a továbbiakban: érintett – kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, nyilvántartási száma. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, a telefonszám és az e-mail cím.

Hozzájárulás: a természetes személy akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok egyes műveletekre vonatkozó kezeléséhez.

Tiltakozás: a természetes személy nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelő megnevezése: ProfEvents Kft, Címe: 2095 Pilisszántó, Kossuth L. u. 159., Telefon szám: +36 26 349-555, e-mail: dr.magolga@profevents.hu., dr.magolga@tauffer.hu.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, tárolása, felhasználása, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Tájékoztató rendszer: a Társaság automatikus levélküldő rendszere, amely segítségével automatikusan tájékoztatja az érintetteket oktató programjairól.

  1. Az adatgyűjtés, kezelés, feldolgozás célja

A Társaság az érintettek adatait oktatási, illetve program tájékoztatás, oktatás és kreditpont igazolás céljából kezeli. Harmadik személynek – kivéve, ha a szolgáltatás végrehajtása miatt kötelező- nem adja azokat meg.

  1. A kezelt személyes adatok köre

Külső nyilvános adatforrásból eredő adatok

  • Az ÁNTSZ regisztráció nélkül is hozzáférést nyújtó információs weboldalairól.
  • Az egészségügyi létesítmények regisztráció nélkül is mindenki számára hozzáférhető weboldalairól.
  • A Társaságok, személyek, jogi személyek, stb. regisztráció nélkül is mindenki számára hozzáférhető weboldalairól.

Saját belső adatbázisból eredő adatok

  • A Társaság oktató rendezvényeire önkéntesen jelentkező személyek személyes adatai.
  • A Társaságot felkereső a kapcsolatot Önkéntesen kérő személyek, jogi személyek adatai.
  1. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatkezelő birtokába jutott adatokat, személyes adatokat a Társaság az adatukat átadó személyek előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor a Társaság a kívánt szolgáltatás (minősített oktatás) elvégzése miatt átadni köteles (összesítő jelentés az ÁEEK felé).

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbítsa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel, szoftverekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlenül ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő csak a kívánt szolgáltatás biztosításához szükséges adatokat gyűjti, kezeli. Semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint a büntetett előéletre vonatkoznak.

A Társaság megbízott adatkezelő partnerei:

Könyvelés: SAS Audit Bt., 6000 Kecskemét, Babér u. 8.

Elektronikus számlázás: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Tájékoztató levél küldés: Mediacenter Hungary Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Kft., 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.

Honlap kezelés: NLG-System Bt., 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

Beléptető rendszer (szoftver) kezelés: Dobrosi Károly Zsolt, 31802107, 1183 Budapest, Pozsony u. 13.

  1. Jogorvoslati jog

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- azok törlését a dr.magolga@profevents.hu vagy a dr.magolga@tauffer.hu e-mail címére küldött elektronikus levéllel, illetve a Társaság székhelyére (2095 Pilisszántó, Kossuth L. u. 159.) postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg.

A Társaság a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben azt az érintett írásban jelzi a dr.magolga@profevents.hu vagy dr.magolga@tauffer.hu e-mail címére elküldött elektronikus levéllel, illetve a Társaságnak címzett és a Társaság székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal; ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte. A Társaság tájékoztató rendszerében az adatok az érintett intézkedésére azonnal is törlődhetnek.

Amennyiben az érintett a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen a közléstől számított 30 naptári napon belül bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Telefonszám: +36 1 391-1400; Fax: +36 1 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet e-mailben 30 napon belül. Amennyiben az adattörlést az érintett automatikusan a tájékoztató rendszerben indítványozta, az értesítést a Társaság mellőzheti.

A Társaság fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetében a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen szabályzat 2018. május 24-én lép hatályba.